30 nov 2012 18:17

Instapkaart voor contractruele functies bij federale overheidsdiensten

De ministerraad breidt de toepassing van de instapkaart uit naar aanwervingen voor contractuele functies bij de federale overheidsdiensten. De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit op initiatief van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en de Modernisering van de openbare diensten Hendrik Bogaert goed.

De instapkaart wordt uitgebreid naar de contractuele functies bij de federale overheidsdiensten. De instapkaart, die wordt afgeleverd door SELOR, is een attest dat staaft dat de kandidaat over generieke competenties beschikt die hij buiten het diploma heeft verworven. Sinds 2010 is het mogelijk om bepaalde vergelijkende selecties open te stellen voor kandidaten die niet in het bezit zijn van een diploma dat gevraagd wordt voor het niveau van de functie. 

Deze instapkaart was tot nu toe voorbehouden voor statutaire functies. Door het gebruik uit te breiden tot de contractuele functies voert de regering een actie van het Federaal plan voor armoedebestrijding uit dat de ministerraad op 14 september 2012 goedkeurde.

* houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten