15 dec 2023 18:34

Instemming herziene protocol inzake grensoverschrijdende luchtverontreiniging

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed houdende parlementaire instemming met de wijzigingen van het Protocol bij het Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefmilieu, gedaan op 4 mei 2012 te Genève.

Het voorontwerp beoogt instemming te betuigen met deze wijzigingen van het Protocol, alsook om een mechanisme van voorafgaandelijke instemming in te voeren in de wet van 1 mei 2006 houdende instemming met datzelfde protocol.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.