28 apr 2023 16:42

Instemming met de amendementen van het Protocol van Aarhus

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de amendementen van het Protocol van Aarhus en tot wijziging van de twee wetten houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand.

Dit voorontwerp van wet beoogt twee zaken:

  1. parlementaire instemming verlenen met de amendementen van het Protocol van Aarhus van 1998 inzake persistente organische stoffen enerzijds, en inzake zware metalen anderzijds, voor zover de inhoud van deze amendementen betrekking heeft op de federale bevoegdheid inzake productnormering
  2. wijziging van de beide wetten van 25 mei 2005 houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand inzake zware metalen enerzijds en inzake persistente organische stoffen anderzijds

Concreet heeft deze wijziging in beide wetten van 2005 tot doel alle toekomstige amendementen op de bijlagen en de aanvullende bijlagen bijgevoegd bij de beide Protocollen bij het Verdrag van 1979, volledig ten uitvoer te leggen, voor zover de erin behandelde aangelegenheid behoort tot de federale bevoegdheid.

De Kamer van volksvertegenwoordigers behoudt evenwel het volste recht om zich ertegen te verzetten dat een aanvullende bijlage of een amendement op een bijlage, volledig ten uitvoer wordt gelegd, en dit binnen een bepaalde termijn volgend op de mededeling van de Koning waarbij de Depositaris elk voorstel van bijlage of amendement op een bijlage aan de partijen bij het Verdrag meedeelt.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met de amendementen van het Protocol van Aarhus van 1998 inzake persistente organische stoffen, gedaan te Genève op 18 december 2009, en met de amendementen van het Protocol van Aarhus van 1998 inzake zware metalen, gedaan te Genève op 13 december 2012, en tot wijziging van de beide wetten van 25 mei 2005 houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake zware metalen, en met de Bijlagen, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998, en houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake persistente organische stoffen, en met de Bijlagen, gedaan te Aarhus op 24 juni 1998