11 mrt 2005 16:00

Instemming met de Europese Grondwet

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, en met de Slotakte, gedaan te Rome (*).

Op voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, en met de Slotakte, gedaan te Rome (*).

Het voorontwerp van wet werd reeds voor advies voorgelegd aan de Ministerraad (**) en werd eveneens overgemaakt aan de Raad van State. Met het advies van deze laatste instantie werd rekening gehouden. Het Verdrag bevat onder meer het "Handvest van de Grondrechten van de Unie" maar ook een deel over het beleid en de werking van de Unie. Ter herinnering: het constitutionele proces werd onder Belgisch Voorzitterschap gestart met de "Verklaring van Laken over de toekomst van de Unie" (***). De doelstellingen ervan waren een meer democratische, transparante en efficiënte Europese Unie. (*) op 29 oktober 2004. (**) op 10 december 2004. (***) van december 2001.