11 mrt 2005 16:00

Ministerraad van 11 maart 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 11 maart 2005, Wetstraat 16 om
10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 11 maart 2005, Wetstraat 16 om 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister besprak de goedkeuring van het voorontwerp van wet, houdende instemming met het vedrag dat de Europese grondwet vaststelt. Het voorontwerp wordt aan het parlement voorgelegd. 'België zit in de eerste trein van landen die de grondwet, die essentieel is voor de toekomst van Europa, zullen goedkeuren.' verheugde de Eerste Minister zich. 'We zullen een informatiecampagne over de inhoud van de Europese grondwet voeren. Niet dat we bang moeten zijn dat de bevolking er niet mee zou instemmen' zei Guy Verhofstadt , 'want uit een enquête van Eurobarometer blijkt dat 3/4 van de Belgische bevolking achter Europa staat. Maar het is belangrijk dat de bevolking wordt geïnformeerd over een aangelegenheid die zo complex is.' De informatiecampagne zal in de loop van mei plaatsvinden. De Belgische overheid zal hieraan, samen met het Europees Parlement en de Europese Commissie een budget van 1,1 miljoen euro besteden. Daarnaast bestaat de campagne uit informatiebrochures, radiospots, supplementen in dagbladen en magazines, een website en een speciale infokit voor jongeren. Hij gaf ook gegevens over de bestrijding van het terrorisme, naar aanleiding van de herdenking van de aanslagen in Madrid op 11 maart 2004. Wat de maatregelen betreft, benadrukte Guy Verhofstadt dat het terrorisme voortaan als afzonderlijk misdrijf in het strafrecht is opgenomen. De andere maatregelen die hij aanhaalde waren: - het Europees aanhoudingsmandaat in het kader van terroristische misdrijven - de samenwerking tussen de Belgische overheid en Eurojust - de nieuwe wetgeving die gemengde Europese onderzoeksteams opricht - de verbetering van de uitwisseling van informatie. De projecten die in de 'pipeline' zijn: - de oprichting van een nieuwe dienst, het coördinatieorgaan voor dreigingsanalyses (CODA), die de dreiging van terroristische acties zal analyseren. 70 personeelsleden van verschillende diensten zullen er deel van uitmaken. De Ministerraad van 25 maart zal het wettelijk kader van de oprichting behandelen. - de telefoontap in geval van terroristische dreiging zal mogelijk worden. - België voorziet ook in de aanstelling van een onderzoeksrechter die alle onderzoeken naar terrorisme coördineert, de evenknie van het federale parket dat heel goede resultaten boekt. Hij gaf ook enkele cijfers. Sinds het federaal parket zich met terrorisme bezighoudt werden 123 dossiers geopend. Op dit ogenblik zijn er 23 personen in gevangenschap in het kader van terroristische activiteiten. Ook de mankracht in de strijd tegen het terrorisme werd versterkt.