11 mrt 2005 16:00

Subsidiëring gecombineerd spoorvervoer

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Overheidsbedrijven, en de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de bevordering van het gecombineerd goederenvervoer per spoor.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Overheidsbedrijven, en de heer Renaat Landuyt, Minister van Mobiliteit, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de bevordering van het gecombineerd goederenvervoer per spoor.

Het ontwerp bepaalt de voorwaarden waaraan de operatoren van gecombineerd goederenvervoer, die van het spoorwegvervoer gebruik maken, moeten beantwoorden om een subsidie vanwege FOD Mobiliteit en Vervoer te bekomen. Voor de toekenning van de subsidie houdt men enkel rekening met het spoorwegvervoer tussen twee overslagcentra op Belgisch grondgebied. Het organiseren per spoor van de ophaling van een intermodale transporteenheid (ITE) op het Begisch grondgebied om ze te groeperen en naar andere staten te zenden en, omgekeerd, de distributie vanuit andere landen afkomstige ITE tussen het verzamelpunt en de verschillende overslagcentra op Belgisch grondgebied worden hiermee gelijkgesteld. De subsidie wordt toegekend wanneer het spoorgedeelte van het gecombineerd vervoer ten minste 51 km bedraagt. Enkel de ITE's met begeleidende vrachtbrief kunnen op de subsidie aanspraak maken. Het ontwerp vermeldt verder de berekeningsformule van de subsidie, de wijze waarop men een aanvraag kan indienen en de toekennings- en betalingsmodaliteiten. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.