19 okt 2017 16:02

Instemming met de overeenkomst en het protocol tussen België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed houdende instemming met de overeenkomst en het protocol tussen België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontwijken van belasting.

Zoals de meeste gelijkaardige overeenkomsten die door België werden gesloten, volgt de nieuwe overeenkomst, die op 12 oktober 2016 in Tokio werd ondertekend, in ruime mate het OESO-modelverdrag. De voornaamste kenmerken van de overeenkomst zijn de volgende:

 • Er werden verscheidene bepalingen opgenomen die uitgewerkt werden in het kader van het project van de OESO en de G20 dat toegespitst is op het bestrijden van grondslaguitholling en winstverschuiving (BEPS).
 • De plaats van uitvoering van een bouwwerk is slechts een vaste inrichting indien de duur daarvan twaalf maanden overschrijdt. Conform de aanbevelingen van het BEPS-project werd een bepaling toegevoegd die tot doel heeft de misbruiken tegen te gaan die bestaan in het kunstmatig versnipperen van activiteiten. Daarnaast werd ook het begrip "personele" vaste inrichting uitgebreid.
 • De bronheffing voor dividenden wordt in de regel beperkt tot 10 % van het brutobedrag. Er is voorzien in vrijstellingen van bronbelasting op dividenden die worden betaald aan een vennootschap die gedurende zes maanden minstens 10% van het stemrecht in de vennootschap die de dividenden betaalt in bezit heeft gehad, of aan een pensioenfonds.
 • Voor interesten wordt de bronheffing in de regel beperkt tot 10 % van het brutobedrag. Er is voorzien in vrijstellingen van bronbelasting op interest die wordt betaald tussen ondernemingen, aan een pensioenfonds, aan de autoriteiten van de andere overeenkomstsluitende staat of wegens schuldvorderingen die gewaarborgd, verzekerd of gefinancierd zijn door een instelling van de andere overeenkomstsluitende staat.
 • De royalty’s die worden betaald aan een inwoner van een overeenkomstsluitende staat zijn slechts in die staat belastbaar.
 • De meerwaarden op aandelen van vennootschappen die minstens 50 % van hun waarde ontlenen aan onroerende goederen die in een overeenkomstsluitende staat gelegen zijn, zijn in die overeenkomstsluitende staat belastbaar.
 • De privépensioenen (wettelijke en aanvullende) zijn zowel belastbaar in de woonstaat van de gerechtigde als in de bronstaat. De woonstaat moet de dubbele belasting vermijden.
 • De nieuwe overeenkomst bevat zowel een regel van de beperking van de voordelen als een algemene antimisbruikregel. Deze regels zijn gebaseerd op de aanbevelingen van het BEPS-project.
 • Dividenden die een Belgische vennootschap verkrijgt van een Japanse vennootschap zijn in België vrijgesteld van de vennootschapsbelasting onder de voorwaarden en binnen de grenzen van het DBI-stelsel. Een uit Japan afkomstig dividend dat niet voldoet aan de belastingvoorwaarden waarin het DBI-stelsel voorziet, wordt niettemin vrijgesteld van de vennootschapsbelasting voor zover dat dividend voortkomt uit de actieve uitoefening door de Japanse uitkerende vennootschap van een daadwerkelijk nijverheids- of handelsbedrijf en het niet in mindering mag gebracht worden van de winst van die vennootschap. Wanneer die voorwaarden niet vervuld zijn, wordt de in Japan geheven bronbelasting verrekend met de Belgische belasting die op het dividend verschuldigd is.
 • Voor interest en royalty's wordt het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting toegekend overeenkomstig het intern recht.
 • Wanneer een procedure voor onderling overleg geen oplossing biedt, kan de persoon die de zaak voorgelegd heeft vragen om de niet opgeloste kwesties aan arbitrage te onderwerpen.
 • De overeenkomst voorziet in een uitwisseling van inlichtingen die in overeenstemming is met de internationale standaard.
 • De overeenkomst voorziet in een invorderingsbijstand tussen België en Japan.

Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.