21 dec 2012 17:42

Instemming met de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en Irak

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU, haar lidstaten en Irak*. 

De overeenkomst werd ondertekend door de 27 lidstaten van de EU, waaronder België en Irak, vertegenwoordigd door de Hoge Vertegenwoordiger en vicevoorzitter van de Commissie, Catherine Ashton, en de Iraakse minister van Buitenlandse Zaken Zebari. De overeenkomst stelt een juridisch kader in voor de toekomstige contractuele betrekkingen tussen de partijen.

De overeenkomst is opgebouwd rond drie pijlers: politieke dialoog, handel, investeringen en sectorale samenwerking. De pijler politieke dialoog omvat alle gebruikelijke politieke aspecten en clausules die een wezenlijk onderdeel van de overeenkomst vormen. De pijler handel en investeringen voorziet in een niet-preferentieel handelsakkoord waarin de fundamentele regels van de WTO zijn opgenomen inzake overheidsopdrachten, diensten en investeringen. De pijler sectorale samenwerking is gericht op het versterken van de samenwerking tussen de partijen in alle aangelegenheden van gemeenschappelijk belang zoals energie, justitie, vrijheid en veiligheid.

De overeenkomst bevat een clausule over de eerbiediging van de democratische principes, de rechtsstaat en de rechten van de mens.

De overeenkomst is een gemengde overeenkomst met een looptijd van tien jaar, die stilzwijgend wordt verlengd, behalve bij opzegging door een van de partijen. Op ministerieel niveau wordt een samenwerkingsraad ingesteld die toezicht moet houden op de uitvoering van de overeenkomst.
* 15 november 2011.