20 jul 2018 15:20

Instemming met het akkoord tussen België en Australië over luchtdiensten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het akkoord tussen de Belgische en Australische regering over luchtdiensten, en de bijlage bij dit akkoord.

Het akkoord, gedaan te Canberra op 23 november 2012, gaat om de eerste overeenkomst inzake het luchtvervoer tussen beide landen. De bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing op de overeenkomstsluitende partijen en hun aangewezen luchtvaartmaatschappijen en regelen, met inachtneming van hun wetten en reglementen, alle aspecten voor de exploitatie van de luchtvaartverbindingen bedoeld in de bij deze overeenkomst gevoegde 'routetabel', die integraal deel uitmaakt van deze overeenkomst.

Het gaat om de volgende aspecten voor beide landen:

 • de bewijzen van luchtwaardigheid
 • de bewijzen van geschiktheid en de vergunningen
 • de toepassing van de wetten en voorschriften
 • de samenwerking inzake beveiliging
 • de eisen inzake de veiligheid van de luchtvaartuigen
 • de aanwijzing van de luchtvaartmaatschappijen waarbij België verplicht rekening moet houden met het Europese begrip van communautaire luchtvaartmaatschappij zoals bedoeld in de arresten van 5 november 2002 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
 • de vergunning, de intrekking of de opschorting van de exploitatie en alle aspecten die eraan verbonden zijn
 • de gebruiksvergoedingen (luchthavens en luchtvaartvoorzieningen)
 • de douanerechten en accijnzen
 • de specifieke aspecten eigen aan elke overeenkomst, namelijk: het overleg, de informatie-uitwisseling, de regeling van geschillen, de wijziging en de beëindiging van de overeenkomst, de registratie en de inwerkingtreding

Het gaat om de volgende aspecten voor de aangewezen luchtvaartmaatschappijen:

 • de verlening van verkeersrechten
 • de grondafhandeling
 • de capaciteit en de goedkeuring van de exploitatieprogramma's,
 • de tarieven, de verkoop, de inkomsten en de vertegenwoordiging van de aangewezen luchtvaartmaatschappijen op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende partij
 • de verandering van vliegtuigtype
 • de codesharingsregelingen

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.