21 dec 2012 12:45

Instemming met het akkoord tussen België en Saint Lucia voor de uitwisseling van belastingsinlichtingen

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord tussen België en Saint Lucia inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden.

Het akkoord heeft als doel inlichtingen tussen België en Saint Lucia over belastingaangelegenheden op verzoek uit te wisselen. De uitwisseling van inlichtingen vormt een essentieel onderdeel van de internationale samenwerking op fiscaal vlak en is een efficiënte manier om de nationale belastinggrondslag te beschermen en schadelijke belastingpraktijken te bestrijden.
België wil met zoveel mogelijk staten en jurisdicties akkoorden sluiten die de uitwisseling van fiscale inlichtingen en bankgegevens voorzien, volgens de standaard die is ontwikkeld door de OESO.

De voornaamste kernmerken van het akkoord zijn:

  • het akkoord heeft betrekking op alle belastingen die worden geheven of beheerd door de landen. In België is het akkoord ook van toepassing op de belastingen die geheven worden door de gewesten, gemeenschappen, gemeenten…
  • het akkoord voorziet in de uitwisseling van inlichtingen op verzoek die naar verwachting relevant zijn voor de toepassing van de nationale wetgeving aangaande de beoogde belastingen
  • het akkoord voorziet uitdrukkelijk in de uitwisseling van inlichtingen van onder meer banken en andere financiële instellingen
  • het akkoord bepaalt uitdrukkelijk aan welke voorwaarden inzake vorm en inhoud een geldig verzoek dient te voldoen
  • het akkoord bevat specifieke voorwaarden en richtlijnen voor het houden van een grensoverschrijdende belastingcontrole op het grondgebied van het ander land
  • een verzoek om inlichtingen mag worden geweigerd indien het land dat erom verzoekt de inlichtingen niet kan verkrijgen op basis van zijn interne wetgeving, indien het verzoek niet conform het akkoord werd ingediend, indien het land op zijn eigen grondgebied alle mogelijkheden heeft benut om de gevraagde inlichtingen te bekomen, indien het bekend maken van de gevraagde inlichtingen in strijd is met de openbare orde of indien het vestrekken van de gevraagde inlichtingen een handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroepsgeheim onthult. Bovendien kan een land niet worden verplicht om vertrouwelijke communicatie tussen een cliënt en zijn advocaat of een andere vertegenwoordiger bekend te maken
    er zijn in het akkoord strikte regels inzake de vertrouwelijkheid van de gevraagde inlichtingen opgenomen. Elke andere aanwending van de ontvangen inlichtingen dan die voorzien in het akkoord, kan enkel mits de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aangezochte staat
  • een procedure voor onderling overleg is voorzien ingeval van moeilijkheden of twijfelpunten betreffende de interpretatie of de toepassing van het akkoord. Deze procedure kan ook worden gebruikt om nadere afspraken te maken aangaande de uitwisseling van inlichtingen, grensoverschrijdende belastingcontroles en verdeling van kosten.

Aangezien het om een gemengd verdrag gaat, wordt het aan de instemming van de parlementen van de gewesten en gemeenschappen voorgelegd.

Brussel, 7 december 2009.