22 jan 2021 16:18

Instemming met het Europese besluit over het stelsel van eigen middelen van de EU

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed over de instemming met het Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie.

In het Europees meerjarig financieel kader (MFK) 2021-2027 bepalen de lidstaten de uitgaven die ze samen willen doen in de komende zeven jaar en verbinden ze zich ertoe om de nodige financiële middelen ter beschikking te stellen. Het coronacrisis-herstelplan ‘Next Generation EU’ (NGEU) is beperkt in de tijd tot eind 2023 wat betreft de vastleggingskredieten en tot 2026 voor de betalingskredieten.

Het besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de EU omvat de financiering van het MFK/NGEU-pakket. In het uiteindelijk akkoord wordt een nieuwe categorie eigen middelen ingevoerd: een nationale bijdrage berekend op grond van niet-gerecycleerd verpakkingsafval in kunststof.

Het aandeel dat de lidstaten van de douanerechten mogen inhouden ter financiering van hun inningskosten wordt opnieuw verhoogd tot 25%.

In het akkoord wordt aan de Commissie gevraagd om in de eerste helft van 2021 een voorstel in te dienen voor een digitale heffing en een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grenzen. De Commissie wordt ook gevraagd om het bestaande ETS-systeem te herzien en mogelijke andere financiële pistes te onderzoeken, waaronder een heffing op financiële transacties. Deze nieuwe eigen middelen, die worden ingevoerd na 2021, zullen worden gebruikt voor de vervroegde aflossing van de leningen in het kader van de NGEU.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met het Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom