23 mrt 2017 15:25

Instemming met het multilateraal akkoord over de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het multilateraal akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen.

In navolging van de FATCA-wetgeving die werd ingevoerd door de Verenigde Staten en de daarbij horende bilaterale akkoorden, werd door de G20 besloten om de internationale standaard inzake de uitwisseling van inlichtingen verder uit te bouwen. De daaropvolgende werkzaamheden hebben geleid tot een vernieuwde standaard die informatie inzake financiële rekeningen op automatische wijze zal uitwisselen. Aan de vernieuwde standaard werd vorm gegeven door enerzijds vast te leggen welke gegevens dienen te worden uitgewisseld, samen met een reeks regels, definities en procedures en anderzijds een instrument te ontwikkelen dat deze uitwisseling mogelijk maakt vanuit een legaal standpunt. Beide zaken werden vastgelegd in de Gemeenschappelijke Standaard voor rapportering en zorgvuldigheid. Het multilateraal akkoord, ondertekend in Berlijn op 29 oktober 2014, maakt de internationale automatische uitwisseling mogelijk. Het voorziet eveneens in een strikte vertrouwelijkheid van de uitgewisselde inlichtingen en in een regeling van onderling overleg.

Het akkoord wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt en aan het federaal parlement voorgelegd. Aangezien het om een gemengd verdrag gaat, zal het eveneens aan de parlementen van de gewesten moeten worden voorgelegd.