20 jul 2018 15:20

Instemming met het protocol dat het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom wijzigt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol dat het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) wijzigt in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436.

Het protocol, gedaan te Brussel op 11 december 2017, strekt ertoe het BVIE aan te passen aan richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 over de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten. Deze richtlijn heeft als doel de inschrijvingsstelsels te moderniseren en vereenvoudigen. Het doel hiervan is te voldoen aan de toegenomen vraag naar steeds snellere, kwaliteitsvollere en eenvoudigere inschrijvingsstelsels die ook consistenter, gebruiksvriendelijker, beter toegankelijk voor het publiek en meer technologisch actueel zijn, ten bate van de groei en het concurrentievermogen van Europese ondernemingen, in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen. Daarnaast beoogt de richtlijn de harmonisering van het merkenrecht binnen de EU te versterken en de nationale merkenstelsels meer in overeenstemming te brengen met de Uniemerkenverordening (EU) 2017/1001, waardoor de complementaire relatie tussen het Uniemerkenstelsel en nationale merkenstelsels wordt gewaarborgd. 

In het protocol werd er voor gekozen om de bepalingen van de richtlijn zo letterlijk mogelijk over te nemen in het BVIE, en tegelijk ook om de structuur van het BVIE meer te doen aansluiten bij die van de richtlijn en de Uniemerkenverordening. Dit maakt het BVIE leesbaarder en de opbouw logischer en bovendien herkenbaarder voor gebruikers die zowel met Benelux-merken als met Uniemerken te maken hebben.

De wijzigingen aangebracht door het protocol dragen bij tot een verdere harmonisering van het merkenrecht binnen de Europese Unie. Daarnaast zullen de regels zorgen voor een algemene verbetering van het Benelux-merkensysteem ten gunste van de gebruikers en in het bijzonder de kleine en middelgrote ondernemingen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.