20 jul 2018 15:20

Instemming met het protocol tot wijziging van het verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol tot wijziging van het verdrag betreffende een Europees voertuig- en rijbewijsinformatiesysteem (EUCARIS).

Het Verdrag beoogt de tenuitvoerlegging en de exploitatie van een technisch systeem voor gegevensuitwisseling in reële tijd tussen de nationale instellingen die in de respectieve landen verantwoordelijk zijn voor de inschrijving van de voertuigen en/of de afgifte van rijbewijzen.

Het protocol, gedaan te Luxemburg op 8 juni 2017, past het EUCARIS-verdrag aan. Deze aanpassing is voornamelijk gemotiveerd door het feit dat het technisch EUCARIS-systeem ondertussen niet alleen voor de gegevensuitwisseling overeenkomstig het verdrag wordt gebruikt, maar ook voor de uitwisseling van informatie op grond van andere rechtshandelingen van de EU of bilaterale en multilaterale overeenkomsten.

Dit multifunctioneel gebruik van het EUCARIS-systeem komt niet aan bod in het huidige verdrag. Het hoofddoel van de amendementen is de uitbreiding van het verdrag door 'openstellingsclausules', zodat het verdrag ook als juridische basis kan dienen voor het gebruik van EUCARIS voor andere doeleinden.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.