08 jun 2018 17:50

Instemming met het protocol tot wijziging van het verdrag over het eurovignet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol dat een nieuwe verdeelsleutel voor de inkomsten van het eurovignet voorziet en een nieuwe tariefstructuur invoert.

Het protocol voorziet een nieuwe verdeelsleutel van de inkomsten die voortvloeien uit het eurovignet en de invoering van een nieuwe tariefstructuur conform de Europese bepalingen, namelijk richtlijn 2011/76/EU betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen.

Omdat het eurovignet oorspronkelijk een gewestelijke belasting was, behoort deze materie vandaag tot de uitsluitende bevoegdheid van de federale wetgever als gevolg van de beëindiging van de heffing van het gemeenschappelijk gebruiksrecht en de invoering van de kilometerheffing op 1 april 2016. Het eurovignet is daarom onttrokken aan de bevoegdheden van de gewesten.

Naar het voorbeeld van Duitsland, hebben de gewesten gekozen voor het behoud van het lidmaatschap van België aan het verdrag van 1994 dat het eurovignet ingesteld heeft. In deze hoedanigheid zetelt België in het Coördinatiecomité Eurovignet en is het verplicht ieder Protocol tot wijziging van het verdrag te ondertekenen. Het voorontwerp brengt geen wijzigingen met zich mee van de Belgische wetgeving ter zake en beperkt zich uitsluitend tot het formaliseren van het protocol, ondertekend te Brussel op 6 december 2017. De goedkeuring door het parlement en de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad vormen niettemin een essentieel element voor de vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de toepasbare nieuwe tarieven voor de gebruikers van het belastbare wegennetwerk onderhevig aan het gemeenschappelijk gebruiksrecht.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens overeenkomstig Richtlijn 2011/76/EU van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2011 tot wijziging van Richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, ondertekend te Brussel op 6 december 2017