07 okt 2016 16:18

Instemming met het protocol tussen België, Luxemburg, Nederland en Moldavië over de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat instemt met het protocol tussen België, Luxemburg, Nederland en Moldavië, ter uitvoering van de overeenkomst tussen de Europese Unie en Moldavië over de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven.*.

De overeenkomst heeft tot doel de overname door de respectieve staten, verdragsluitende partijen van de personen die illegaal op het grondgebied van één van de staten verblijven te regelen en te vergemakkelijken. Het gaat om personen die niet of niet meer aan de geldende binnenkomst- en verblijfsvoorwaarden voldoen. De overeenkomst heeft ook tot doel de doorgeleiding van de personen die moeten gerepatrieerd worden te regelen en te vergemakkelijken. 

Het gaat zowel om de eigen onderdanen als om de onderdanen van een derde staat of een staatloze die niet of niet meer aan de binnenkomst- en verblijfsvoorwaarden voldoen, indien bewezen of aannemelijk kan worden gemaakt dat ze het grondgebied van de verzoekende verdragsluitende partij rechtstreeks zijn binnengekomen vanuit het grondgebied van de aangezochte verdragsluitende partij. De doorgeleiding van de onderdanen van een derde staat of van de staatlozen is eveneens mogelijk. 

Het toepassingsprotocol duidt de bevoegde autoriteiten en de grensovergangen aan en bepaalt de nadere regels voor de overnameprocedure en de reisdocumenten, de overdracht, de doorgeleidingsprocedure en de ondersteuning van de doorgeleiding. Het protocol bepaalt de verplichtingen van de begeleider, de kosten, de vergadering van deskundigen, de taal, de bijlage, de wijzigingen, de territoriale toepassing, de inwerkingtreding en opzegging en de depositaris.

*gedaan te Brussel op 25 januari 2013