09 jul 2021 16:03

Instemming met het Protocol tussen de Benelux en Armenië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

De ministerraad keurt op voorstel van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een voorontwerp van wet goed houdende de instemming met het Protocol tussen de Benelux en Armenië ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Armenië inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven.

Het Protocol, opgesteld te Brussel op 20 juni 2018, bevat bepalingen rond de volgende thema’s:

  • de aanwijzing van de bevoegde autoriteiten
  • de aanwijzing van de te gebruiken grensovergangen
  • de modaliteiten bij indiening van en antwoord op terug- of overnameverzoeken
  • de afgifte van de reisdocumenten
  • de organisatie van interviews
  • de modaliteiten van de overdracht
  • de voorwaarden en procedure bij doorgeleiding
  • de verplichtingen voor de escorteurs

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.