15 mrt 2019 16:14

Instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de betrokkenheid van de federale staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden over de gezinsbijslag

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 betreffende de betrokkenheid van de federale staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden over de gezinsbijslag.

Als gevolg van een advies van de Raad van State strekt dit samenwerkingsakkoord ertoe de federale staat als volwaardige ondertekenende partij te betrekken bij de samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017 en 30 mei 2018, gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap. Het ontwerp van samenwerkingsakkoord beperkt echter de betrokkenheid van de federale staat enkel tot de bepalingen over de uitwisseling of centralisering van gegevens over gezinsbijslag in de periode vóór 1 januari 2020. Het ontwerp van samenwerkingsakkoord heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Het voorontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd. 

Voorontwerp van wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de betrokkenheid van de Federale Staat bij de ondertekening van de samenwerkingsakkoorden van 6 september 2017 en van 30 mei 2018