15 jul 2022 19:09

Instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende het gebruik van de herstel- en veerkrachtfaciliteit

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het samenwerkingsakkoord met de deelgebieden betreffende het gebruik van de herstel- en veerkrachtfaciliteit.

Op 30 april 2021 diende België zijn Plan voor herstel- en veerkracht in bij de Europese autoriteiten om in aanmerking te komen voor Europese subsidies in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF). Dit plan bevat investerings- en hervormingsmaatregelen onder de bevoegdheid van de federale staat, gewesten en gemeenschappen. Deze maatregelen lopen tot augustus 2026. Europese betalingen zijn afhankelijk van het bereiken van mijlpalen en streefdoelen in verband met deze maatregelen. Het Overlegcomité van 30 april 2021 heeft het plan goedgekeurd, evenals de methodologie voor de uitvoering, de monitoring, de controle en de audit op nationaal niveau.

Het samenwerkingsakkoord heeft tot doel een kader te scheppen voor het gebruik van RRF-subsidies in België. Het akkoord bepaalt dat elke entiteit verantwoordelijk is voor de uitvoering van de mijlpalen en streefdoelen die onder haar bevoegdheid vallen. Het bepaalt ook dat elke entiteit een controle- en auditsysteem moet opzetten om te voldoen aan de vereisten van de Europese verordening tot instelling van het RRF. Het samenwerkingsakkoord regelt ook de betalingsmodaliteiten van de Europese subsidies en de verdeling ervan tussen de verschillende entiteiten. Elke betalingsschijf zal onder de verschillende entiteiten worden verdeeld volgens hun aandeel in de totale aan België toegekende subsidie, zoals vastgesteld bij beslissing van het Overlegcomité.

In geval van opschorting of verlaging van subsidies, omdat een of meer mijlpalen en/of streefdoelen niet bereikt zijn, komt het opgeschorte of verlaagde bedrag ten laste van de entiteit die bevoegd is voor deze niet-verwezenlijkte mijlpalen en/of streefdoelen. Het akkoord voorziet evenals in een mechanisme voor het geval dat deze laatste het geschorste of verlaagde bedrag geheel of gedeeltelijk niet kan dragen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het gebruik van de herstel- en veerkrachtfaciliteit