30 sep 2022 15:28

Instemming met het samenwerkingsakkoord over de grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed over de instemming met het samenwerkingsakkoord met de gewesten betreffende de coördinatie van het beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen.

Dit voorontwerp van wet keurt het samenwerkingsakkoord betreffende de coördinatie van het beleid inzake grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen goed, dat op 13 juli 2021 door de federale staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd goedgekeurd. Dit samenwerkingsakkoord heeft als opzet het beleid inzake invoer, uitvoer en doorvoer van afval te coördineren, rekening houdend met de respectieve bevoegdheden van de federale staat (Douane, Justitie, Politie) en van de gewesten (bevoegde administraties en inspectiediensten).

Concreet verduidelijkt het samenwerkingsakkoord het toepassingsgebied, de rol van de douane, de rol van de politie, de controles, de opleiding en ondersteuning, de uitwisseling van informatie, de bevoegde autoriteit van doorvoer, de financiële waarborgen, de administratieve kosten met betrekking tot de kennisgeving, de formele samenwerking met derde partijen en de oprichting van een coördinatiegroep voor het handhavingsbeleid.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.