13 feb 2015 14:28

Instemming met het verdrag over de namaak van medische producten

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag van de Raad van Europa over de namaak van medische producten en gelijkaardige misdrijven die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid*.

Namaak van medische producten en de daarmee gepaard gaande criminaliteit zijn plagen van internationale omvang die ernstige en grootschalige gevolgen kunnen hebben, door onder andere het gebruik van het internet voor de distributie. Ze vormen een bedreiging voor het leven en de gezondheid van patiënten en gebruikers van medische producten. Bovendien kunnen ze het vertrouwen van het grote publiek in de gezondheidsstelsels en in de toezichthoudende overheden ondermijnen.  

Tegenover dit wereldwijde fenomeen vormt het Medicrime-verdrag van de Raad van Europa een internationaal bindend juridisch instrument in het strafrecht dat namaak, productie of distributie van medische producten, die zonder vergunning of in strijd met de veiligheidsnormen op de markt worden gebracht, criminaliseert. Het verdrag voert strafsancties in alsook preventie- en beschermingsmaatregelen voor de slachtoffers.  

Het verdrag bevat ook bepalingen om de regeringsmaatregelen (waaronder het strafrechtelijk beleid) te harmoniseren en de internationale gerechtelijke samenwerking te bevorderen. 

Het voorontwerp tot instemming wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

* gedaan te Moskou op 28 oktober 2011 en door België ondertekend op 24 juli 2012.