15 jul 2022 19:09

Instemming met het verdrag over het zeevervoer van gevaarlijke en schadelijke stoffen

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag over het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, gedaan te Londen op 30 april 2010.

Het doel van het HNS-verdrag 2010 (Hazardous and Noxious Substances, gevaarlijke en schadelijke stoffen) is te zorgen voor een passende, snelle en doeltreffende schadeloosstelling van personen, van goederen in geval van verlies of schade en van het milieu in geval van schade ten gevolge van het vervoer van gevaarlijke en schadelijke stoffen over zee.

Het HNS-verdrag 2010 voorziet in een regeling die grotendeels gebaseerd is op de bestaande regeling voor de vergoeding van schade door olieverontreiniging van het internationaal verdrag van 1992.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag van 2010 inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen, gedaan te Londen, op 30 april 2010