28 mei 2021 19:33

Instemming met het verdrag over werkzaamheden in de visserijsector - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed dat instemt met verdrag nr. 188 over werkzaamheden in de visserijsector, dat door de Internationale Arbeidsconferentie op 14 juni 2007 in Genève werd goedgekeurd.

Het verdrag heeft tot doel de vissers fatsoenlijke voorwaarden te bieden voor het werk aan boord van vissersvaartuigen door minimumnormen vast te stellen. De nieuwe normen bevatten bepalingen die ervoor moeten zorgen dat de werknemers in de visserijsector:

  • betere gezondheids- en veiligheidsomstandigheden op het werk, medische zorg op zee en aan wal voor gewonde of zieke zeevarenden genieten
  • voldoende rusttijden voor hun gezondheid en veiligheid krijgen
  • beschermd worden door een arbeidsovereenkomst
  • voor zover de nationale wetgeving daarin voorziet, hetzelfde niveau van socialezekerheidsbescherming als andere werknemers genieten

De bepalingen van het verdrag moeten er ook voor zorgen dat vissersvaartuigen zo worden gebouwd en onderhouden dat de leefomstandigheden van de werknemers in deze sector rekening houden met de lange perioden die ze aan boord en op zee doorbrengen. Het verdrag helpt ook onaanvaardbare vormen van arbeid te voorkomen voor alle vissers en met name voor migrerende werknemers in de sector.

Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. Het wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.