06 mei 2022 16:32

Instemming met het verdrag ter bestrijding van geweld en intimidatie op de werkvloer

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo, belast met Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, een voorontwerp van wet goed dat instemt met het verdrag ter bestrijding van geweld en intimidatie op de werkvloer, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie op 21 juni 2019.

Dit verdrag is de eerste bindende internationale tekst ter bestrijding van geweld en intimidatie op de werkvloer, met inbegrip van geweld en intimidatie op basis van gender. Het erkent het recht van elke persoon op een werkomgeving vrij van dit gedrag, en wijst de lidstaten op hun verantwoordelijkheid om een algemene omgeving van nultolerantie te bevorderen.

Het verdrag eist van de lidstaten dat ze een inclusieve, geïntegreerde en genderbewuste aanpak vastleggen, gericht op de preventie en uitbanning van geweld en intimidatie op het werk.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag nr. 190 ter bestrijding van geweld en intimidatie op de werkvloer, aangenomen te Genève, op 21 juni 2019 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 108ste zitting