13 sep 2012 18:45

Instemming met het verdrag tussen Brazilië en België over wederzijdse rechtshulp in strafzaken en met het verdrag over de overbrenging van gevonniste personen

De ministerraad keurt het voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Verdrag tussen Brazilië en België over wederzijdse rechtshulp in strafzaken*,  en het Verdrag tussen België en Brazilië over de overbrenging van gevonniste personen**.

Het eerste verdrag vereenvoudigt de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen België en Brazilië. Beide landen verbinden zich ertoe elkaar in de grootst mogelijke mate rechtshulp te verlenen in strafzaken. Het verdrag stelt verschillende middelen van wederzijdse rechtshulp in zoals huiszoekingen, inbeslagnemingen, getuigenverhoren (ook per videoconferentie), de uitwisseling van inlichtingen over de veroordelingen en de afgifte van gerechtelijke akten. Ook de  formaliteiten die moeten worden nageleefd bij het indienen van een verzoek tot rechtshulp zijn nader omschreven.

Sinds 2004 werden een vijftiental verzoeken voor wederzijdse rechtshulp voorgelegd aan de Braziliaanse instanties met het oog op de tenuitvoerlegging, die evenwel afhankelijk was van hun bereidwilligheid. De Belgische gerechtelijke en politieinstanties zijn bijgevolg bijzonder geïnteresseerd in een samenwerking die de uitwisseling van informatie met de Braziliaanse instanties kan systematiseren en de voortgang van de onderzoeken en procedures in België kan bespoedigen. Het witwassen van geld, georganiseerde criminaliteit, smokkel van diamanten en edelstenen en in mindere mate de handel in verdovende middelen zijn de misdrijven waar het hoofdzakelijk om gaat.

Het tweede verdrag vereenvoudigt de overbrenging van gevonniste personen tussen België en Brazilië. Beide landen verbinden zich ertoe samen te werken om de sociale re-integratie van de gedetineerden te bevorderen en de verschillende vormen van samenwerking te preciseren. Ook de formaliteiten die in acht moeten worden genomen in het kader van dergelijke overbrengingsprocedure worden omschreven.

Het verdrag biedt de Belgische burgers die in Brazilië worden veroordeeld perspectieven op een betere aanpak en een grotere kans op reclassering dan wanneer ze hun straf volledig zouden moeten uitzitten in het buitenland.

Door de ratificatie van de twee verdragen levert België een bijdrage aan een betere bilaterale gerechtelijke samenwerking met de staten die geen lid zijn van de Europese Unie en de Raad van Europa en worden de bestaande goede relaties tussen België en Brazilië bestendigd. 

*ondertekend te Brasilia op 7 mei 2009

**ondertekend te Brussel op 4 oktober 2009