28 apr 2023 16:42

Instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de toegang tot officiële documenten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake de toegang tot officiële documenten.

Dit Verdrag, opgemaakt te Tromsø op 18 juni 2009, bestaat uit drie onderdelen.

In het eerste gedeelte worden de algemene bepalingen, de omschrijving van het recht, de mogelijke beperkingen op het recht, de behandeling van aanvragen, de vormen van toegang, de kosten verbonden aan de toegang, de beroepsmogelijkheden, de aanvullende maatregelen en de actieve openbaarmaking uitgewerkt.

Het tweede gedeelte organiseert de opvolging van de verdragsbepalingen op het niveau van de Raad van Europa, waarbij de Groep van Specialisten inzake de toegang tot officiële documenten functioneert als opvolgingsmechanisme van het Verdrag. Daarnaast wordt de rol van de Vergadering van Partijen en de rol tussen beide organen geregeld en uiteengezet.

Tenslotte bevat het Verdrag een aantal bepalingen, die verband houden met onder meer de herziening van het Verdrag en de toetreding van landen en internationale organisaties bij het Verdrag (die volledig in lijn liggen met wat gebruikelijk is binnen de Raad van Europa).

De goedkeuring van dit voorontwerp van wet biedt België de mogelijkheid om het Verdrag te bekrachtigen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.