23 jan 2014 12:52

Instemming met internationale verdragen inzake scheepvaart en bestraffing van milieuovertredingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Noordzee Johan Vande Lanotte drie voorontwerpen van wet goed die de wetgeving van de bescherming van het mariene milieu en de instemming met internationale verdragen regelen.

Het eerste voorontwerp stemt de wetten, die milieuovertredingen op zee bestraffen, op elkaar af en brengt verbeteringen aan die door het college van procureurs in het parketsamenwerkingsverband West-Vlaanderen werden voorgesteld. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. 

De twee overige voorontwerpen werden op 3 april 2009 in eerste lezing door de ministerraad goedgekeurd. Ze zijn aangepast aan het advies van de Raad van State. Ze dienen om de wijzigingen van verschillende internationale overeenkomsten op het vlak van gespecialiseerde en technische voorschriften voor schepen en de scheepvaart door het Parlement te laten ratificeren.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging door schepen, en tot wijziging van de wet van 20 januari 1999 betreffende de bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België

voorontwerp van wet tot instemming met bepaalde wijzigingen van verscheidene internationale akten aangenomen onder de auspiciën van de Internationale Maritieme Organisatie

voorontwerp van wet betreffende de bekendmaking van verscheidene internationale akten houdende technische voorschriften inzake schepen en de zeevaart