11 feb 2022 16:50

Instemming met Protocol nr. 16 bij het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed dat instemt met protocol nr. 16 bij het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Het protocol nr. 16, gedaan te Straatsburg op 2 oktober 2013, is een belangrijk facultatief protocol, en de bekrachtiging ervan zal België in staat stellen de evolutie van het recht snel op te volgen. Het creëert de mogelijkheid voor de hoge rechtbanken van de ondertekenende lidstaten om, in zaken die bij hen aanhangig zijn, advies te vragen aan het Europees Hof van Justitie over principiële kwesties met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van de rechten en vrijheden die in het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens of de protocollen daarbij zijn vastgelegd.

De uitbreiding van de bevoegdheid van het Hof om advies te geven zal de interactie van het Hof met de nationale autoriteiten versterken en zo de uitvoering van het verdrag consolideren, in overeenstemming met het subsidiariteitsbeginsel.

Het voorontwerp werd ter advies voorgelegd aan de Raad van State. Het ontwerp mag nu ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd, met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.