05 mrt 2021 16:44

Instemming met Protocol tot wijziging van de Overeenkomst met Russia tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontduiken van belasting

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès een voorontwerp van wet goed houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen België en Rusland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen.

Het Protocol, ondertekend te Moskou op 30 januari 2018, voert een nieuwe paragraaf in het artikel 13 (Meerwaarden) van de Overeenkomst van 2015.

De nieuwe paragraaf stipuleert dat meerwaarden uit de vervreemding van aandelen waarvan de waarde voor meer dan 50% gedekt is door in een verdragsluitende Staat gelegen onroerende goederen, in die Staat mogen worden belast.

Dit artikel is opgesteld in overeenstemming met het OESO-modelverdrag. Het past in het streven van ons land om de overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belastingheffing die het met een veertigtal landen heeft gesloten, aan te passen aan de nieuwe OESO-normen.

 Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.