11 dec 2008 10:40

Instituut voor gerechtelijke opleiding

Taalexamens voor de directieleden van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

Taalexamens voor de directieleden van het Instituut voor gerechtelijke opleiding

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Justitie Jo Vandeurzen en minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat voor de directieleden van het Instituut voor gerechtelijke opleiding een examen organiseert om de kennis te meten van de andere landstaal dan die waarin ze het examen voor een  universitair diploma hebben afgelegd. 

Het ontwerp bepaalt de samenstelling van de examencommissie, het programma en de algemene regels voor de organisatie van het examen.
Er wordt voor elke taal een examencommissie die wordt voorgezeten door de gedelegeerd bestuurder van SELOR of zijn afgevaardigde. Het examen bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Om te slagen moet de kandidaat ten minste 60% voor beide gedeelten behalen. De examens worden georganiseerd op verzoek van de minister van Justitie of van de raad van bestuur van het Instituut voor gerechtelijke opleiding. 

Het ontwerp komt overeen met het model van het koninklijk besluit van 13 maart 2007 dat taalexamens organiseert voor de kandidaten voor het ambt van hoofdgriffier, griffier, adjunct-griffier, deskundige, administratief deskundige en assistent bij een griffie.