02 mrt 2018 15:47

Integratie van de hypotheekkantoren bij de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed over de integratie van de hypotheekkantoren bij de FOD Financiën.

Dit voorontwerp beoogt enerzijds de hypotheekkantoren en andere diverse kantoren binnen de Administratie Rechtszekerheid te integreren en anderzijds de aan de hypotheekbewaarder toegewezen bevoegdheden binnen de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te herverdelen.

Het is de bedoeling nog een stap verder te gaan bij de integratie van de hypotheekkantoren en van andere diverse kantoren binnen de Administratie Rechtszekerheid, hetzij een nieuwe taak- en bevoegdheidsverdeling binnen de bestaande antennes Rechtszekerheid en, bij uitbreiding, binnen de Administratie Rechtszekerheid in haar geheel, door te voeren. Voortaan zal er geen sprake meer zijn van hypotheekkantoren of andere kantoren binnen een antenne Rechtszekerheid. De bevoegdheden van de huidige kantoren worden integraal aan het toekomstig kantoor Rechtszekerheid (de vroegere antenne Rechtszekerheid) toegewezen.

De huidige functie van hypotheekbewaarder houdt op te bestaan en de aan de hypotheekbewaarder toegewezen bevoegdheden worden herverdeeld. De bevoegdheden inzake de fiscale en niet-fiscale ontvangsten worden toegewezen aan de bevoegde ontvanger Rechtszekerheid. De andere bevoegdheden inzake het vervullen van de openbare dienst van de hypothecaire openbaarmaking worden toegewezen aan de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de nieuwe organisatie- en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid