12 mrt 2021 18:17

Integratie van DWTI-activiteiten in Belspo (POD Wetenschapsbeleid)

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris van Wetenschapsbeleid Thomas Dermine een ontwerp van koninklijk besluit goed tot ontbinding van de Dienst voor Wetenschappelijke en Technische Informatie (DWTI) als staatsdienst.

De DWTI werd in 1997 binnen de Programmatorische federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid opgericht als een staatsdienst met afzonderlijk beheer. De activiteiten zijn geïntegreerd in de dienst Dienst Monitoring onderzoek & innovatie van de POD Wetenschapsbeleid, een dienst waartoe verschillende actoren zich kunnen wenden voor informatie over onderzoeksstatistieken in België. De DWTI zal de lopende Europese projecten die uiterlijk op 31 december 2023 aflopen blijven beheren.

Om die reden wordt de dienst op 31 december 2023 ontbonden krachtens de Wet van 15 januari 2019. Hun rechten en verplichtingen alsook het meubilair en de uitrusting zullen worden overgedragen aan de POD Wetenschapsbeleid. Verder zullen ook de koninklijke besluiten wat betreft de oprichting en de vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de dienst worden opgeheven. 

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de ontbinding van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informatie als Staatsdienst met afzonderlijk beheer en de overdracht van de goederen, rechten en verplichtingen aan de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.