10 nov 2022 15:51

Integratie van gegevens over aanvullende pensioenen in de DB2P-databank

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Pensioenen Karine Lalieux een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed over de integratie van gegevens over aanvullende pensioenen in de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P).

In de programmawet van 27 december 2021 werd de wettelijke basis gecreëerd voor de integratie in DB2P van de gegevens met betrekking tot de uitbetaling van aanvullende pensioenen die nodig zijn voor de inning van de bijdrage voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV-bijdrage) en de solidariteitsbijdrage door de Federale Pensioendienst.

Door deze integratie zullen vanaf 2023 de gegevens over de uitbetaling van aanvullende pensioenen niet langer afzonderlijk aangegeven moeten worden bij de Federale Pensioendienst, maar uitsluitend bij DB2P via de unieke aangifte. Alle relevante gegevens zullen vervolgens worden doorgegeven aan de Federale Pensioendienst.

Het voorontwerp van wet voorziet in de nodige aanpassingen om de aangifte te integreren in de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P).

Het ontwerp van koninklijk besluit past de regels aan voor de aangifte van de betaalde pensioenen, de inhouding en de betaling van de bijdrage en de sancties voor laattijdige aangifte en laattijdige betaling met betrekking tot de ZIV-bijdrage.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot invoering van een unieke aangifte voor wat de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de aanvullende pensioenen betreft

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 december 2013 tot uitvoering van artikelen 4 en 13 van de wet van 13 maart 2013 tot hervorming van de inhouding van 3,55 % ten gunste van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de solidariteitsbijdrage verricht op de pensioenen met het oog op de invoering van de unieke aangifte