22 okt 2004 17:00

Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende ontslag en benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling en tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot ontslag en benoeming van de leden (en experten) van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende ontslag en benoeming van leden van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling en tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot ontslag en benoeming van de leden (en experten) van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling.

De ontslagen en benoemingen in de Commissie zijn het gevolg van de nieuwe samenstelling van de regering. Voor iedere minister en staatssecretaris zetelt een vertegenwoordiger in de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling. Het bestaan van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling garandeert een permanent overleg tussen de verschillende federale overheidsdiensten en publieke instellingen over de implementatie van duurzame ontwikkeling in het federale beleid. Bovendien heeft deze Commissie de opdracht om het vierjaarlijks plan duurzame ontwikkeling voor te bereiden en rond dit plan een brede volksraadpleging te organiseren alvorens het ontwerp voor te leggen aan de regering. Het tweede Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling 2004 - 2008 treedt in werking op 18 december 2004. (*) van 25 april 2004.