12 sep 2008 15:19

Intergouvernementele preventiecel

Elfde jaarverslag van de Intergouvernementele preventiecel

Elfde jaarverslag van de Intergouvernementele preventiecel

De ministerraad heeft kennis genomen van het jaarverslag 2007 van de Intergouvernementele preventiecel (IPC) die minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid Sabine Laruelle voorstelde.

In 2007 zette de IPC zijn activiteiten verder en zorgde er voornamelijk voor dat: 

  • er voldoende toezicht was op de verslaggeving van de betaalorganen aan de IPC, wat kwantitatieve en kwalitatieve aspecten betreft 
  • er voldoende overleg kwam tussen de betaalorganen en de controlediensten
  • leemtes in de uitvoering van de controletaken in het kader van de uitgaven voor de EU-landbouwfondsen werden vermeden 
  • de bestaande protocollen tussen de betaalorganen en de controlediensten werden angepast en nieuwe protocollen werden voorbereid in functie van de herschikking van opdrachten en verplichtingen
  • er preventieve controlemissies waren in de betrokken sectoren
  • de EU-controlemissies werden gecoördineerd en voorbereid
  • verordening 1290/2005/EG van de raad van 21 juni 2005 betreffende de financiering van het gemeenschappelijke landbouwbeleid werd opgevolgd en uitgevoerd 

De belangrijkste taak van de IPC is om tekorten bij de uitvoering en de controle van de EU-landbouwuitgaven preventief op te sporen en indien nodig bij te sturen. De IPC werd opgericht met het protocol over de controle op de uitgaven ten laste van de EOGFL-garantie tussen de federale betaalorganen en de respectievelijke controlediensten.

EOGFL staat voor Europees oriëntatie- en garantiefonds voor de landbouw.