23 apr 2004 17:00

Internationaal Verdrag

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de ratificatie van het Internationaal Verdrag inzake Plantgenetische Hulpbronnen voor Voeding en Landbouw (IT/PGRFA) (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de ratificatie van het Internationaal Verdrag inzake Plantgenetische Hulpbronnen voor Voeding en Landbouw (IT/PGRFA) (*).

Dit internationaal verdrag, dat juridisch bindend is, werd in het kader van de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties, krachtens artikel XIV van haar statuut, aangenomen. Het doel van het Verdrag is de bescherming van de belangrijkste voedingsmiddelen en veevoeders in het belang van de wereldvoedselzekerheid. Het wil tevens het behoud en het duurzame gebruik van de genetische hulpbronnen voor voeding en landbouw waarborgen alsmede de billijke verdeling van de voordelen die uit het gebruik ervan voortvloeien. Het Verdrag voorziet in de oprichting van een multilateraal systeem, dat de toegang vergemakkelijkt tot een reeks gewassen die essentieel zijn voor de voedselzekerheid, met name materiaal uit genenbanken, afkomstig van akkers dan wel wilde planten. Het systeem behelst ook de uitwisseling van informatie en de overdracht van technologie tussen landen, in het bijzonder ontwikkelingslanden en landen met een overgangseconomie. Het Verdrag erkent de taak die landbouwers wereldwijd vervullen bij het behoud, de verbetering en de verspreiding van plantgenetische hulpbronnen. Het bevestigt dat de bescherming van de rechten van de landbouwers de taak is van de nationale regeringen en vraagt de regeringen "maatregelen te treffen voor hun bescherming en bevordering". Tot slot slaat het Verdrag een brug tussen de multilaterale benadering van het verkeer van "germplasms" ten behoeve van de veredeling van landbouwgewassen en de bilaterale invalshoek die het Verdrag inzake Biologische Diversiteit voorstaat en die geschikter is voor bioprospectie in bijvoorbeeld de farmaceutische of de biochemische sector. De ratificatie zal België de kans bieden actief te blijven meewerken aan de uitwerking van de internationale bepalingen inzake het behoud en het duurzaam gebruik van de plantgenetische hulpbronnen waarvan duurzame landbouw en wereldvoedselzekerheid afhankelijk zijn. Het Verdrag waarborgt ook de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik van de producten die afkomstig zijn van plantgenetische hulpbronnen, in overeenstemming met het Verdrag inzake Biologische Diversiteit. (*) aangenomen in Rome op 3 november 2001.