05 mrt 2010 12:35

Internationaal verdrag

Bekrachtiging van de economische partnerschapsovereenkomst EU-CARIFORUM

Bekrachtiging van de economische partnerschapsovereenkomst EU-CARIFORUM

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet ter bekrachtiging van de economische partnerschapsovereenkomst  EU-CARIFORUM.

De economische partnerschapsovereenkomst (EPO) tussen de EU, haar lidstaten en de Cariforum-staten heeft tot doel bij te dragen tot duurzame ontwikkeling door een handelspartnerschap tussen de EU en de Cariforum-landen op te richten. De onderhandelingen werden in 2002 aangevat met zes groepen van ACS-landen. Het Caribisch gebied is de eerste regio die de onderhandelingen afrondt met een volledige EPO, dit wil zeggen met een overeenkomst die het hele gebied bestrijkt en die niet enkel voor de handel in goederen geldt, maar ook voor diensten en investeringen.

De EPO vervangt het unilaterale handelspreferentiestelsel van de overeenkomst van Cotonou van 2000 dat betwist werd vanwege zijn geringe impact op de ontwikkeling en omdat het niet strookte met de WTO-regels. De EPO voldoet aan de WTO-regels door een vrijhandelszone tussen de EU en de betrokken ACS-landen in te stellen. In vergelijking met het handelsstelsel van Cotonou bevat de EPO verbeteringen voor de CARIFORUM-landen:

  • Toegang tot de Europese markt (Duty free quota free) voor alle producten die afkomstig zijn uit de ACS-landen met vrijstelling van douanerechten en quota
  • Voor de Cariforum-landen voorziet de overeenkomst in een liberalisering van 90,2% van de tarieflijnen, verspreid over een periode van 25 jaar, om zo de kwetsbare sectoren te beschermen.
  • Meer soepele oorsprongsregels
  • Een regionale benadering

Andere bepalingen uit de overeenkomst:

  • Vrijwaringsmaatregel: op basis hiervan kan op bijzondere problemen worden ingespeeld wanneer de invoer van een bepaald product bruusk stijgt.
  • Investeringen en diensten: in tegenstelling tot andere ACS-regio’s die de besprekingen van deze thema’s liever uitstellen, toonden de Cariforum-landen grote belangstelling voor de integratie van diensten en investeringen in de overeenkomst. 
  • Bepalingen inzake samenwerking en bijstand.

De overeenkomst wordt sinds de ondertekening voorlopig toegepast. In België valt de overeenkomst onder de gemengde bevoegdheid van de federale Staat, de gewesten en gemeenschappen.