26 feb 2010 10:56

Internationaal verdrag

Wijziging van het verdrag tussen België en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van belastingontduiking

Wijziging van het verdrag tussen België en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van belastingontduiking

De ministerraad heeft ingestemd met het ontwerp van wet houdende goedkeuring  van het protocol tot wijziging van het verdrag tussen België en Nederland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake het inkomen en het vermogen en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van het protocol (Berlijn, 23 juni 2009).

Het protocol breidt de werkingssfeer van de administratieve bijstand tussen de Belgische en Nederlandse belastingadministraties uit. Zo kunnen ze bankgegevens uitwisselen om het verdrag en de nationale wetgevingen toe te passen. In het geval van België gaat het om alle belastingen die worden geheven voor de federale staat, de staatkundige onderdelen of de plaatselijke publiekrechtelijke lichamen waarvoor de staat instaat.  

Het protocol maakt deel uit van een wereldwijd proces om de internationale samenwerking in belastingzaken te versterken. 

Het protocol is van toepassing vanaf 1 januari 2010. Als uitzondering hierop kan informatie bij een bank of een andere financiële instelling worden opgevraagd voor de inkomstenbelastingen die zijn toegekend of betaalbaar gesteld sinds 1 januari 2008

Het protocol wordt binnenkort aan de goedkeuring van het parlement voorgelegd.