05 mrt 2010 12:35

Internationaal verdrag

Overeenkomst tussen België en Luxemburg voor het vermijden van dubbele belasting en andere aangelegenheden

Overeenkomst tussen België en Luxemburg voor het vermijden van dubbele belasting en andere aangelegenheden

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het avenant (*) bij de overeenkomst tussen België en Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het slotprotocol (Luxemburg, 17 september 1970), zoals gewijzigd door het avenant (Brussel, 11 december 2002) met de daarbijgevoegde uitwisseling van brieven.
 
Het protocol past artikel 26, over de uitwisseling van inlichtingen inzake fiscale aangelegenheden, aan de laatste versie van het OESO-model van belastingverdrag aan. Het gaat om de mogelijkheid bankgegevens uit te wisselen in het kader van een wereldwijd proces ter versterking van de internationale samenwerking in belastingzaken.

Het betreft de uitwisseling van inlichtingen die nuttig zijn voor de toepassing van de bepalingen van de overeenkomst en van de interne wetgeving inzake belastingen.

Alle Belgische belastingen komen ervoor in aanmerking: directe of indirecte belastingen, geïnd voor de federale regering, de deelgebieden of voor de gemeenschappen.

De staat waaraan men inlichtingen vraagt, moet ze inwinnen, zelfs indien ze enkel van nut zijn voor de andere staat.

De uitwisseling van inlichtingen geldt ook voor inlichtingen die in het bezit zijn van banken.

De Belgische belastingadministratie kan inlichtingen verkrijgen die in het bezit zijn van in Denemarken gevestigde bankinstellingen om een belastingplichtige aan de Belgische belasting te onderwerpen.

Het protocol wordt aan het Parlement voorgelegd

(*) op 16 juli 2009 te Brussel