19 mrt 2010 11:09

Internationaal verdrag

Protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen België en Australië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting

Protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen België en Australië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het tweede protocol tot wijziging van de overeenkomst tussen België en Australië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van inkomstenbelasting (*).

Het tweede protocol breidt sinds 1 januari 2010 de werkingssfeer uit van de administratieve bijstand tussen de Belgische en de Australische belastingadministraties. Het past het verdrag, over de uitwisseling van inlichtingen inzake fiscale aangelegenheden, aan de laatste versie van het OESO-model van belastingverdrag aan. Het gaat om de mogelijkheid bankgegevens uit te wisselen in het kader van een wereldwijd proces ter versterking van de internationale samenwerking in belastingzaken. 

Het betreft de uitwisseling van inlichtingen die nuttig zijn voor de toepassing van de bepalingen van de overeenkomst en van de interne wetgeving inzake belastingen. 
Het tweede protocol wordt aan het parlement voorge­legd.

 (*) Parijs, 24 juni 2009.
(**) Canberra, 13 ok­tober 1977, gewijzigd door het protocol, ondertekend te Canberra op 20 maart 1984.