20 jul 2011 12:55

Internationaal verdrag

Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Indonesië

Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en Indonesië

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed, houdende instemming met de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst die een partnerschap tot stand brengt tussen de Europese Gemeenschap en Indonesië.

De overeenkomst legt de basis voor de contractuele relaties tussen de Europese Gemeenschap en Indonesië. In politiek opzicht dient de overeenkomst als model voor gelijkaardige overeenkomsten met andere landen van de Associatie van Zuid-Oost Aziatische Landen (ASEAN) in de regio. Tegelijkertijd biedt ze de EU een grotere rol en meer invloed.

De overeenkomst regelt de samenwerking op het vlak van handel, investeringen, milieu, klimaatverandering, energie, wetenschap, technologie, en zee- en luchtvervoer. Ze schenkt ook aandacht aan problemen zoals illegale migratie, het witwassen van geld, drugs, georganiseerde misdaad en corruptie. 

De overeenkomst bevat een bindende verbintenis van Indonesië om de mensenrechten te eerbiedigen en om terrorisme en massavernietigingswapens te bestrijden in overeenstemming met de internationale normen. Indonesië heeft ook ingestemd met een clausule om tot het statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof toe te treden.

Ten slotte vormt de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst het kader voor onderhandelingen over vrijhandelsovereenkomsten met ASEAN-landen.

De partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst is een gemengde overeenkomst die materies omvat die onder de bevoegdheid vallen van de Europese Gemeenschap en de lidstaten. Ze geldt voor een periode van 5 jaar en kan jaarlijks worden verlengd.

(*) 9 november 2009, Jakarta.