20 jul 2011 12:55

Internationaal verdrag

Verdrag van de Raad van Europa over de computercriminaliteit

Verdrag van de Raad van Europa over de computercriminaliteit

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van het Verdrag van de Raad van Europa betreffende de computercriminaliteit (*).

Door de ontwikkeling van de informatietechnologie is de maatschappij ingrijpend veranderd. De gemakkelijke toegang tot informatie opgeslagen in computersystemen en de vrijwel onbeperkte mogelijkheid om die informatie over de grenzen heen uit te wisselen en te verspreiden, heeft de beschikbare kennis en gegevens aanzienlijk doen toenemen. Dat leidde tot belangrijke economische en maatschappelijke veranderingen, maar ook tot nieuwe vormen van criminaliteit. Die criminaliteit heeft ernstige gevolgen omdat ze de nationale grenzen overschrijdt. Het nationale recht is echter enkel van toepassing op een bepaald grondgebied. Daarom zijn internationale juridische maatregelen nodig. 

Het verdrag harmoniseert de elementen van de misdrijven die verband houden met het nationaal materieel strafrecht en van de naburige bepalingen op het vlak van computercriminaliteit. Het verleent het nationale strafrecht de grond om de computermisdrijven en misdrijven gepleegd via een computersysteem te vervolgen en te bestraffen.  Het verdrag biedt de mogelijkheid tot snelle en doeltreffende samenwerking op internationale schaal. 

Door het verdrag te erkennen zal België deelnemen aan de gezamenlijke strijd tegen computercriminaliteit. 

(*) Boedapest, 23 november 2001.