20 jul 2011 12:55

Internationaal verdrag

Akkoord over de tweede wijziging van de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de Groep van Staten van Afrika, de Caraiben en de Stille Oceaan (ACP), en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten

Akkoord over de tweede wijziging van de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de Groep van Staten van Afrika, de Caraiben en de Stille Oceaan (ACP), en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten

De ministerraad keurt het voorontwerp van wet goed houdende het akkoord tot de tweede wijziging van de partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de Groep van Staten van Afrika, de Caraiben en de Stille Oceaan (ACP), en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten (*).

Het betreft de tweede vijfjaarlijkse herziening van de overeenkomst van Cotonou. De overeenkomst wordt geactualiseerd en doeltreffender gemaakt door de aanpassing aan de wijzigingen op het vlak van de internationale relaties en de relaties tussen de ACS-landen en de Europese Unie. Daarnaast gaven heel wat andere factoren aanleiding tot de wijziging:

  • de mondiale financiële en economische crisis
  • de sterke stijging van de voedselprijzen
  • de klimaatswijziging
  • de interne band tussen veiligheid en ontwikkeling
  • de rol van de Economische Partnerschapsakkoorden en het groeiende belang van de regionale integratie tussen de ACS landen
  • de erkenning van het groeiend belang van de Afrikaanse Unie
  • de verbetering van het democratisch karakter van het partnerschap (erkenning van de rol van het maatschappelijk middenveld, van de private sector en van de nationale parlementen
  • de versterking van de interactie tussen de Gemeenschappelijke Raad en de paritaire Parlementaire Assemblee)
  • de aanvaarding van andere partnerschapskaders, zoals de EU-Afrika Strategie
  • de versterking van het beleid van de beleidscoherentie ten dienste van de ontwikkeling en het in rekening brengen van de internationale verbintenissen op het vlak van de doeltreffendheid van de hulp (met name de Verklaring van Parijs van 2005 en de Agenda van Accra van 2008)

Ook de dimensie van de politieke dialoog tussen de partners en het belang van democratisch bestuur werden versterkt.

(*) Ouagadougou, 22 juni 2010.
(**) akkoord tot wijziging, Luxemburg, 25 juni 2005.