20 jul 2011 12:55

Internationaal verdrag

Herziening van het Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen

Herziening van het Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen

De ministerraad stemt in met het voorontwerp van wet houdende het herziene  Europese Verdrag inzake de adoptie van kinderen.

Het verdrag biedt een antwoord op de ontwikkelingen van de maatschappij en het recht, en erkent dat het hoger belang van het kind steeds voorrang moet krijgen op enige andere overweging zodat het in overeenstemming is met het verdrag van de rechten van de mens.

Het vormt een nuttige aanvulling op het verdrag van 's-Gravenhage inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie, aangezien dat verdrag handelt over interlandelijke adopties en het materiële recht, van de staten die partij zijn bij de adoptie, ongemoeid laat.

De Belgische wetgeving inzake adoptie, gewijzigd in 2003 en in werking getreden op 1 september 2005, stelt het belang van het geadopteerde kind eveneens voorop en gaat in veel opzichten verder dan het verdrag.

België heeft het herziene Europeees Verdrag inzake de adoptie van kinderen ondertekend op 1 december 2008 te Straatsburg. Het verdrag kan in werking treden zodra drie staten het hebben bekrachtigd. Het gaat om een gemengd verdrag met de federale staat, de Gemeenschappen en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.