09 jul 2010 15:53

Internationaal verdrag

Verdrag tot herziening van het verdrag tot Instelling van de Benelux Economische Unie

Verdrag tot herziening van het verdrag tot Instelling van de Benelux Economische Unie

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet houdende de instemming met het verdrag tot herziening van het verdrag tot Instelling van de Benelux Economische Unie goedgekeurd.

Het verdrag tussen de Benelux-landen dat Benelux Economische Unie opricht werd op 3 februari 1958 getekend voor 50 jaar. In de loop van de jaren is de oorspronkelijke economische focus van de organisatie grotendeels achterhaald door de Europese Unie. De focus van de Benelux werd daarom verlegd naar persoons- en ruimtegebonden aangelegenheden. Aan het einde van de 50-jarige periode wensten de lidstaten het verdrag aan te passen om een meer dynamische invulling te geven aan de Benelux-samenwerking en om de nieuwe aspecten van de samenwerking erin op te nemen. Het verdrag werd eveneens aangepast aan de nieuwe federale structuur in België.

Het nieuwe Benelux-verdrag ter herziening van het verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie van 3 februari 1958 werd op 17 juni 2008 in Den Haag ondertekend. De grensoverschrijdende samenwerking wordt versterkt en de voortrekkersrol die de Benelux binnen de EU speelt wordt bevestigd. De Benelux richt zich daartoe op de Economische Unie en Interne Markt, Duurzame Ontwikkeling en Justitie en Binnenlandse Zaken. Die drie thema's worden verder uitgewerkt in een vierjarig gemeenschappelijk werkprogramma met de prioriteiten van de Benelux-samenwerking. Benelux Unie wordt voortaan de naam van die samenwerking. Het nieuwe verdrag werd gesloten voor onbepaalde tijd.

Het betreft een gemengd verdrag dat in België door de Parlementen van alle gefedereerde entiteiten moet worden goedgekeurd. Voor de goedkeuring door Vlaanderen en Wallonië werd een samenwerkingsakkoord gesloten dat de vertegenwoordiging in de Benelux-instellingen en de standpuntbepaling omschrijft. Het akkoord werd op 5 juni 2009 ondertekend in Eupen.

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft ingestemd op 9 april 2009 en het instemmingsdecreet werd ondertekend op 15 april 2009.