02 apr 2010 13:40

Internationaal verdrag

Verdrag over de huisarbeid

Verdrag over de huisarbeid

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag nr. 177 betreffende de huisarbeid (Genève, 20 juni 1996).

Met dit verdrag biedt de Internationale Arbeidsoganisatie (IAO) huisarbeiders een beschermend kader aan aan door bepaalde basisprincipes te bevestigen. voornamelijk op het vlak van de gelijke behandeling tussen de huisarbeider en andere werknemers. In België is de wet van 6 december 1996 betreffende de huisarbeid, die rekening houdt met het verdrag, aangenomen kort na het afsluiten ervan. 

Het verdrag zal ook de instemming moeten verkrijgen van de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten.