27 nov 2009 12:06

Internationaal verdrag

Aanvullend protocol bij het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) inzake de digitale vrachtbrief

Aanvullend protocol bij het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) inzake de digitale vrachtbrief

Op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere heeft de ministerraad een voorontwerp van wet aangenomen ter goedkeuring van een aanvullend protocol bij het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) inzake de digitale vrachtbrief. 

Sinds de inwerkingtreding van het CMR-verdrag in 1956 en de invoering van de vrachtbrief heeft de wijze van uitwisseling van gegevens een ingrijpende gedaantewisseling ondergaan. Gegevensuitwisseling gebeurt thans niet zozeer door middel van papieren dragers, maar hoofdzakelijk langs digitale of elektronische weg. 

Het was bijgevolg noodzakelijk geworden het CMR-verdrag aan te vullen om de partijen bij een overeenkomst voor goederenvervoer over de weg de mogelijkheid te geven een digitale vrachtbrief te gebruiken die, onder de voorwaarden van het protocol, dezelfde bewijskracht zal hebben als het papieren exemplaar. 

Een digitale vrachtbrief bevat dezelfde gegevens als een papieren vrachtbrief. Hij voldoet aan de vereisten van zekerheid en veiligheid, onder meer door de onveranderlijkheid van de mededeling en de identificatie en authenticatie van de handtekeningen van de afzender en de bestemmeling. De betrouwbaarheid van de vrachtbrief wordt gewaarborgd door een digitale of elektronische handtekening. Ook alle andere documenten die normaal samengaan met de vrachtbrief, bijvoorbeeld douanebescheiden, mogen voortaan in digitale vorm worden opgemaakt. 

De digitalisering van de vrachtbrief en van de erbij horende documenten is voor de vervoerders een kostenbesparende vereenvoudiging.