28 nov 2008 18:24

Internationaal verdrag- maritieme vordering

Verdrag van 1976 over de beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen - protocol van 1996

Verdrag van 1976 over de beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen - protocol van 1996

De ministerraad heeft op voorstel van eerste minister Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken Karel de Gucht en staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe een voorontwerp van wet goedgekeurd tot instemming met het protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag van 1976 inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen (Londen, 2 mei 1996).

Het protocol van 1996 is in werking getreden op 13 mei 2004. Het past de aansprakelijkheid van scheepseigenaars, hulpverleners, hun aangestelden en hun verzekeraars, voor bepaalde maritieme vorderingen aan in functie van de voorbije en toekomstige evolutie van de kostprijzen. 

Het protocol brengt een doeltreffend evenwicht tot stand tussen de belangen van diegenen die schade lijden, en de scheepseigenaars en redders. Het draagt bij tot de vrijwaring van de goede werking van het Verdrag van 1976 inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, tot de goede reputatie van de Belgische vlag en tot het vrijwaren van de concurrentiepositie van de Belgische schepen. 

De instemming met het protocol van 1996 en de toetreding tot het protocol maken deel uit van een omvattende aanpak. Die bestaat uit een volledige en evenwichtige wettelijke regeling van de burgerlijke aansprakelijkheid bij incidenten met schepen die in overeenstemming is met alle toepasselijke internationale verdragen van de Internationale Maritieme Organisatie.