07 nov 2008 17:38

Internationaal verdrag met Marokko

Vermijden van dubbele belasting en ontgaan van belasting

Vermijden van dubbele belasting en ontgaan van belasting

De ministerraad ging op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht akkoord met het voorontwerp van wet houdende goedkeuring van de overeenkomst tussen België en Marokko tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen (Brussel, 31 mei 2006).

De overeenkomst vervangt de overeenkomst met Marokko van 4 mei 1972 over dezelfde materie. De nieuwe overeenkomst volgt grotendeels de bepalingen van het OESO-model van een belastingverdrag. Een afwijking breidt de heffingsbevoegdheid van de bronstaat over inkomsten uit in de lijn van de modelovereenkomst van de Verenigde Naties inzake dubbele belasting tussen ontwikkelde landen en ontwikkelingslanden. Het gaat om een evenwichtig akkoord dat bevorderlijk is voor de economische betrekkingen tussen België en Marokko. De tekst van de overeenkomst is gepubliceerd op de website www.fiscus.fgov.be. De overeenkomst wordt ter  goedkeuring aan het Parlement voorgelegd.