23 nov 2017 16:15

Internationale accreditaties die gelden als bewijs van de beheerscapaciteit van Enabel

Op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende de lijst van internationale accreditaties die gelden als bewijs van de beheerscapaciteit van Enabel.

Dit ontwerp is een uitvoeringsbesluit van de wet tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel. Deze wet werd op 16 november 2017 door de Kamer van Volksvertegenwoordigers aangenomen en zal na de bekrachtiging en de afkondiging door de Koning eerstdaags in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.

Dit ontwerp van koninklijk besluit is een noodzakelijke voorwaarde voor het in werking treden van de eerste beheersovereenkomst tussen de Federale Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Enabel.  Het bepaalt dat het behalen van een “pillar assessment” van de Europese Commissie een internationale accreditatie is die geldt als bewijs van de beheerscapaciteit. BTC beschikt sinds oktober 2015 over dergelijk “pillar assessment” van de Europese Commissie.